song hỉ

Mẫu truyện vười tình yêu: Song hỉ

  Một anh học trò người bắc vào kinh đô Huế đi thi. Sau anh đỗ cao được quan gả con gái cho. Đêm tân