học toán

Mẫu truyện cười học đường: Chỉ cần đếm đến 10

5

  – Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con! –