quên vợ

Bài thơ vui: Bao nhiêu tuổi là già

  Thất thập xưa khó tìm ra, Ngay nay thất thập mỗi nhà đều đông. Ngày xưa thất thập ngồi không, Ngày nay thất thập