miễn hôn

Bài thơ vui: Định nghĩa hôn

  Ai mà chả biết hôn, thế đã ai đã định nghĩa được từ Hôn chưa? Hôn mà chẳng rời nhau là “đính hôn”. Hôn