đố vui

Đố vui: Chuột đi hai chân

    Hỏi: Đố bạn chuột nào đi bằng 2 chân? Trả lời: Mickey

Đố vui: Tháng có 28 ngày

    Hỏi: Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày. Đố bạn có bao nhiêu tháng có 28 ngày? Trả lời: 12 tháng