thái lan

Ảnh vui phương tiện giao thông trên khắp nước

666271319508435233161000012520316411901193671435n

Vãi lúa cái bọn chuyên chở này còn kinh dị hơn cả Việt nam các ông ạ Bò, cừu, ngựa vô tư trên từng cây