kinh dị

Những slogan khẩu hiệu quá độc và đỉnh vô đối

1273821996385087066_574_0

Slogan quá buồn cười kinh dị luôn, đúng là sáng tạ o vô đối Slogan không đụng hàng

Ảnh vui phương tiện giao thông trên khắp nước

666271319508435233161000012520316411901193671435n

Vãi lúa cái bọn chuyên chở này còn kinh dị hơn cả Việt nam các ông ạ Bò, cừu, ngựa vô tư trên từng cây