tác phẩm của học sinh

Shock với sách giáo khoa học sinh VN vẽ ra

china-chinese-sleeping-in-internet-bar-33

Chộp được sách giáo khoa của một em học sinh Việt Nam, pó tay toàn tập